โครงการพัฒนาทักษะทางศิลปกรรม

โครงการพัฒนาทักษะทางศิลปกรรม ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ หอศิลป์ศรีวิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางศิลปกรรม ให้กับนักศึกษา ครู และคณาจารย์ ฝึกฝนทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสถานที่จริง