ART THESIS EXHIBITION PAINTING 6th

นิทรรศการศิลปะโดยนักศึกษาสาขาวิชาจิตกรรม ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16-30 มีนาคม 2561 ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้เกียรติมาเป็๋นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้