ติดต่อ

sru-human-sutree-building

สาขาวิชาจิตรกรรม
อาคารสุนทรียศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272  ม.9  ต.ขุนทะเล  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84100
โทร. 077-913363  โทรสาร 077-9133634