ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

สาขาวิชาจิตรกรรม

ชื่อหลักสูตร                ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Painting

ชื่อปริญญา                ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (จิตรกรรม)

Bachelor of Fine and Applied Arts (Painting)

อักษรย่อปริญญา          ศป.บ. (จิตรกรรม) B.F.A. (Painting)

ปรัชญาของหลักสูตร

          การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมถือเป็นการแสดงออกขององค์ความรู้ ความคิด ความเชื่อ และความงาม การแสดงออกดังกล่าว เป็นการสะท้อนแง่มุมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการอยู่ร่วมกันของสังคมได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
  3. มีความประพฤติดีและมีความรู้ความสามารถทางศิลปกรรมและสร้างงานสร้างสรรค์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รูปแบบหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

แนวทางการศึกษาต่อ

บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ในหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาศิลปกรรมตามที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ กำหนด

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. จิตรกร ศิลปิน
  2. นักวิชาการ นักวิจัยทางจิตรกรรม
  3. นักออกแบบทางศิลปะในธุรกิจสื่อสาร
  4. เจ้าหน้าที่ศิลปกรรมในองค์กรต่าง ๆ
  5. นักธุรกิจทางศิลปะ