โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 33  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12  หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6   หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6   หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9   หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 88  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเนื้อหา 88  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 24  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 64  หน่วยกิต  
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต

รายวิชาในหมวดต่างๆ

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  33  หน่วยกิต

   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     12   หน่วยกิต

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
Information Study Skill
GED1002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
Thai for Communication
GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
English Basics
GED1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
English for Application

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต

  ให้เลือกเรียน รายวิชาพุทธทาสศึกษา หรือ รายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา และวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED2001 พุทธทาสศึกษา 3(3-0-6)
Buddhadasa Studies
GED2002 ปรัชญากับชีวิต 3(3-0-6)
Philosophy and Life
GED2003 การพัฒนาตน 3(3-0-6)
Self Development
GED2004 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6)
Aesthetics

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6   หน่วยกิต

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED3001 วิถีโลก      3(3-0-6)
Global  Society  and  Living
GED3002 วิถีไทย 3(3-0-6)
Thai  Living
GED3003 กฎหมายกับสังคม 3(3-0-6)
Law and Society

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  9  หน่วยกิต

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED4001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Science for  Quality  of  Life
GED4002 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
GED4002 คอมพิวเตอร์กับชีวิต 3(2-2-5)
Computer  and  Life

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 88  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเนื้อหา  88  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบังคับ   24  หน่วยกิต

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
PAI0321 สุนทรียศาสตร์ในงานจิตรกรรม 3(3-0-6)
Aesthetic in Painting
PAI0322 การวิจารณ์งานจิตรกรรม 3(3-0-6)
Painting Critique
PAI0323 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 3(3-0-6)
Local  Culture  and  Art
PAI0324 ปรัชญาศิลปะ 3(3-0-6)
Philosophy of  Art
PAI0325 ปรัชญาศิลปะในทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ 3(3-0-6)
Philosophy of Art in Buddhadasa Bhikkhu’s Points of View.
PAI0326 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 3(3-0-6)
History  of Art
PAI0327 ทฤษฏีจิตรกรรมตะวันตก 3(3-0-6)
Theory in Western Painting
PAI0328 ทฤษฏีจิตรกรรมตะวันออก 3(3-0-6)
Theory in Eastern Painting

กลุ่มวิชาเลือก  64  หน่วยกิต

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
PAI0101 องค์ประกอบศิลป์ 1 3(2-2-5)
Art Composition 1
PAI0102 องค์ประกอบศิลป์ 2 3(2-2-5)
Art Composition 2
PAI0103 องค์ประกอบศิลป์ 3 3(2-2-5)
Art Composition 3
PAI0104 ศิลปะในชีวิตประจำวัน   3(2-2-5)
Functional Art
PAI0105 ศิลปะไทย   3(2-2-5)
Thai Art
PAI0106 การถ่ายภาพ   3(2-2-5)
Photography
PAI0107 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ 1 3(2-2-5)
Computer for Art 1
PAI0108 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ 2 3(2-2-5)
Computer for Art 2
PAI0109 วาดเส้น 1 3(2-2-5)
Drawing 1
PAI0210 วาดเส้น 2 3(2-2-5)
Drawing 2
PAI0211 วาดเส้น 3   3(2-2-5)
Drawing 3
PAI0212 วาดเส้น 4   3(2-2-5)
Drawing 4
PAI0213 จิตรกรรม 1   3(2-2-5)
Painting 1
PAI0214 จิตรกรรม 2 3(2-2-5)
Painting 2
PAI0215 จิตรกรรม 3 3(2-2-5)
Painting 3
PAI0216 จิตรกรรม 4 3(2-2-5)
Painting  4
PAI0217 จิตรกรรม 5 3(2-2-5)
Painting 5
PAI0218 จิตรกรรม 6 3(2-2-5)
Painting 6
PAI0219 จิตรกรรม 7 3(2-2-5)
Painting 7
PAI0220 จิตรกรรม 8 3(2-2-5)
Painting 8
PAI0329 จิตรกรรมเชิงศาสนา   3(2-2-5)
Religious Painting
PAI0430 จิตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
Environmental Painting
PAI0431 จิตรกรรมเพื่อสังคม 3(2-2-5)
Social Painting
PAI0432 จิตรกรรมร่วมสมัย 3(2-2-5)
Contemporary Painting
PAI0433 จิตรกรรมสื่อสร้างสรรค์ 1 3(2-2-5)
Creative Painting 1
PAI0434 จิตรกรรมสื่อสร้างสรรค์ 2 3(2-2-5)
Creative Painting 2
PAI0435 การจัดนิทรรศการศิลปะ 3(2-2-5)
Art Exhibition Management
PAI0436 พื้นฐานการวิจัยทางจิตรกรรม 3(2-2-5)
Basic Research in Painting
PAI0437 ศิลปนิพนธ์ 4(2-4-6)
Special Art Project
PAI0438 การสัมมนาทางศิลปะ 3(2-2-5)
Art Seminar

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

ให้ผู้เรียนเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ตามความสนใจ