ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Painting
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (จิตรกรรม)
ชื่อย่อภาษาไทย ศป.บ. (จิตรกรรม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine and Applied Arts (Painting)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.F.A (Painting)
หลักสูตร     4  ปี
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ ความสามารถทางศิลปกรรม และสามารถปฏิบัติงานเป็นเบื้องต้นได้
 ปรัชญา
      จัดการศึกษาทางจิตรกรรม โดยเน้นทักษะพื้นฐาน ความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ และทักษะการค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบ
แนวทางการประกอบอาชีพ
      ครู อาจารย์  จิตรกร ศิลปิน นักออกแบบทางศิลปะ นักวิชาการทางศิลปกรรมในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน  เจ้าหน้าที่ศิลปกรรมในองค์กรต่างๆ และอาชีพอิสระโดยเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจศิลปกรรม
แนวทางการศึกษาต่อ
      บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ในหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาศิลปกรรมตามที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด