ART THESIS EXHIBITION PAINTING 6th

นิทรรศการศิลปะโดยนักศึกษาสาขาวิชาจิตกรรม ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16-30 มีนาคม 2561 ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร

Read more

โครงการพัฒนาทักษะทางศิลปกรรม

โครงการพัฒนาทักษะทางศิลปกรรม ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ หอศิลป์ศรีวิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางศิลปกรรม ให้กับนักศึกษา ครู และคณาจารย์ ฝึกฝนทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสถานที่จริง

Read more

อบรมและพัฒนาการสร้างสรรค์งานศิลปะ

อบรมและพัฒนาการสร้างสรรค์งานศิลปะ ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง 2 ท่าน อ.(ตุ้ม)คงศักดิ์ กับ อ.(พลอย)ลลิดา ที่เดินทางมาให้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ กับนักศึกษาสาขาจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี บรรยากาศทั้งสนุก เครียด ตื่นเต้น เสียงหัวเราะ กับเทคนิคใหม่ๆ….ขอบคุณมากๆคับ

Read more

“นิทรรศการศิลปคณาจารย์” Exposition Project Faculty Arts 2017

“นิทรรศการศิลปคณาจารย์ Exposition Project Faculty Arts 2017” ณ หอศิลป์ศรีวิชัย พร้อมทั้งรับชมภาพเขียนที่นำมาจัดแสดง ซึ่งจะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมฟรี ในระหว่างวันที่ 18- 31 สิงหาคม 2560

Read more

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้จัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2527 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษารองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชาให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพ ระดับคณะของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2527 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร อันจะนำไปสู่การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read more

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ วันที่ 4-8 พฤษภาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษาภาคม 2560 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ในวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2560 ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของสาขาวิชาจิตรกรรมสู่สาธารณชน ถ่ายทอดแนวความคิดในการสร้างสรรค์ ประสบการณ์

Read more