ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงสหวิทยาการ และแสดงทัศนะของตนที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสังคม ผ่านผลงานจิตรกรรม ประเภทต่างๆ และมีทักษะในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ความสำคัญของหลักสูตร
ศิลปวัฒนธรรมเป็นมรดกที่สำคัญของชาติ สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลงานศิลปะเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง ความคิด ความรู้ ความเชื่อ ภูมิปัญญา ความเจริญงอกงามของสังคมและวัฒนธรรม ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็เป็นส่วนหนึ่งของคนในสังคม โดยสร้างสรรค์ผลงานโดยได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมและบริบทของสังคม หลักสูตรจิตรกรรมจึงมุ่งผลิตบัณฑิต เพื่อรับใช้สังคมโดยคำนึงถึงคุณค่าความงาม คุณค่าทางจิตใจและความรู้สึกที่มีผลต่อสังคมและวัฒนธรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติทางจิตรกรรม โดยเน้นกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหา รูปแบบ วัสดุ และกลวิธี ที่ปรากฏในงานจิตรกรรมอย่างหลากหลาย
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติในการเชื่อมโยงความรู้จากศาสตร์ต่างๆ และพัฒนาเป็นทัศนะในการแสดงออกทางจิตรกรรมในแง่มุมต่างๆ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติในการสืบค้น ทดลอง รวบรวมและตีความข้อมูล ด้วยกระบวนการวิจัยสร้างสรรค์ทางจิตรกรรม
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติทางคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยในตนเองและช่วยเหลือสังคมส่วนรวม