“นิทรรศการศิลปคณาจารย์” Exposition Project Faculty Arts 2017

“นิทรรศการศิลปคณาจารย์ Exposition Project Faculty Arts 2017” ณ หอศิลป์ศรีวิชัย พร้อมทั้งรับชมภาพเขียนที่นำมาจัดแสดง ซึ่งจะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมฟรี ในระหว่างวันที่ 18- 31 สิงหาคม 2560

Read more

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้จัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2527 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษารองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชาให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพ ระดับคณะของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2527 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร อันจะนำไปสู่การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read more

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ วันที่ 4-8 พฤษภาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษาภาคม 2560 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ในวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2560 ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของสาขาวิชาจิตรกรรมสู่สาธารณชน ถ่ายทอดแนวความคิดในการสร้างสรรค์ ประสบการณ์

Read more